Welcome Guest,  | Download Font | Post Greetings | Feedbacks | Contact Us | About Us  | Sign Up  | Sign In
19
Saturday, April 2014
|
Malappuram Today
|
Flash News
Spacer µOcâGV ©ÉçÏÞ·ßAáKÕVAí ÖßWÉÖÞÜsep ¼ÈÄ ØbL¢ ØÞ¢ØíµÞøßµ èÉÄãµæJAáùߺîí ÉÀÈ¢ È¿Jâ: Øß øÞÇÞµã×íÃX sep ®Øí ®Øí ®W Øß ÉøàfÏßW ¼ßÜïAí ºøßdÄÕ߼Ϣ: Õ߼Ϣ 95.48% sep ÎÃÜâxí ÕcÞɵÎÞÏß; æÉÞÄáÎøÞÎJí ÉÞÜ¢ ¥Éµ¿ Íà×ÃßÏßWsep ¥Çßµ ÌÞºîáµZ ¥ÈáÕÆߺîßæÜïCßW 17500 ÜÇßµ¢ ÕßÆcÞVjßµZ ÉáùJí §øßçAIßÕøá¢sep §.ÎÃW: ÎÃW ÕßÄøâ ¯dÉßW 21Èí ¦ø¢ÍßAá¢sep µÞÜßAxí ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 17/4/14sep çÕÞæGHW çµdwBZAí µÈJ Øáøfsep ÕßÇßæÏÝáJí µÝßEá;sep µÞÜßAxí ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 12/4/14sep ©çÆcÞ·ØíÅV øÞ×íd¿àÏ ÉfÉÞÄ¢ µÞÃߺîÞW µVÖÈ È¿É¿ßsep çÕÞGߢ·í æÎ×àX ĵøÞùßÜÞÏÄí øIß¿Jí ÉøßdÍÞLß ÉøJßsep æÄøæE¿áMí ÎçFøßÏßW æÉÞÄáæÕ ÖÞL¢: ¦ÈAÏJí æºùßÏ ©øØWsep ÕÏW ÈßµJÜßæÈÄßæø µáGßµZ ÉG¢ ÉùJß dÉÄßç×Çߺîásep çÉÞ{ßBí Øíçx×X : 100 ÎàxV ÈßVÃÞϵ ÉøßÇß:æÎÞèÌW çËÞÃßÈí ÈßçøÞÇÈ¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 10/4/14sep ÄßøæE¿áMíí: §Üµíçd¿ÞÃßµí çÕÞGßBí æÎ×àX ÕßÄøâ Äá¿Bßsep ¦çøÞ·c §X×âùXØí µÞVÁísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 8/4/14sep çØÕÈ çÕÄÈ ÕcÕØíŵZ ¯µàµøßAâsep ÕÏÜáµ{ßW ÄàÉ߿ߺîí ÕcÞɵ ÈÞÖ¢sep çÕÞGV ØïßMí ¯dÉßW ¥Fßȵ¢ ÕßÄøâ æºÏîá¢sep ØâøcÄÞÉ¢ Ä¿ÏÞX ÎáXµøáÄÜáµZ ØbàµøßAâsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 05/04/2014sep ¿ÞÜaí ÉïØí çµÞç{¼í ®¿MÞZ æ®.®ºîí.¦V.Áß, æ¼.¿ß.®Øí ÎÞÄãµÞ ÉøàfÞËÜ¢_3 30_03_2014sep ÕcÞ¼ §Üµíçd¿ÞÃßµíØí çµÞÝíØí È¿Jß ÕßÆcÞVÅßµæ{ ÕFߺîÄßÈí 15,71,000 øâÉ ÉßÝsep ÄßøæE¿áMí dɺÞøâ: ¦øÞÇÈÞÜÏB{ßÜᢠÕßÆcÞÜÏB{ßÜᢠÈßçøÞÇÈ¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 30/3/14sep ÎÞÇcÎBZ ÎâÜÇÈ ÖµñßµZAí ¥¿ßæM¿áKá: ¥Áb ¼ÏÖCVsep ¦ÍøÃÈßVNÞÃÖÞÜæAÄßæø ÈÞGáµÞV dÉçfÞÍJßÈí sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 29/3/14sep 21 ØíÅÞÈÞVÅßµ{áU ¥LßÎ ÉGßµÏÞÏß: ºßÙíÈÕᢠ¥ÈáÕÆߺîásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 28/3/14sep Èßøàfâ ªV¼í¼ßÄÎÞAá¢sep ¥FáÎÞØ¢ dÉÞÏÎÞÏ ¦YµáEßæÈ æµÞÜïÞX dÖÎߺî çµØßW ÉßÄÞÕßæÈ ¥ùØíxí æºÏñásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 27/3/14sep ÌâJáµ{áæ¿ ÕßÕøçÖ¶øâ ÉâVJßÏÞÏß: ¯dÉßW ¥Fßȵ¢ ØáøfÞ çØÈæÏ ÕßÈcØßAá¢sep ÈÞÎÈßVçÆÖ ÉdÄßµ: ÉßXÕÜßAÞÈáU ¥ÕØÞÈ ÆßÕØ¢ §Kísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 26/3/14sep Èß{çÏÞøJí ØâøcÞØñÎÏ¢ ÎáÄW ØâçøcÞÆÏ¢ Õæøsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 25/3/14sep øÞÇÞ æµÞÜçAØßæÜ dÉÄßµZæAÄßæø dÉçÄcµ ¥çÈb×à آ¸¢ çÎÞ×ÃAáx¢ ºáÎJßsep ÄßøæE¿áMí dɺÞøâ: ©ºîÍÞ×ßÃß ©ÉçÏÞ·JßW ÈßÏdLâsep ¼ßÜïÏßW 27,44,012 çÕÞGVÎÞV, sep ¼ßÜïÏßW 23 ØíÅÞÈÞVÅßµZ ÈÞÎÈßVçÆÖ ÉdÄßµ ÈWµß: §Kí ÉdÄßµ ÈWµÞÈáU ¥ÕØÞÈ ÆßÕØ¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 23/3/14sep dµÎØÎÞÇÞÈ¢ ©ùMÞAÞX çÉÞÜàØí ÈàAB{Þø¢Íߺîá , 4234 ¥¢· ØáøfÞ çØÈsep çÜÞµíØÍÞ ÄßøæE¿áMí: æÉÞÄáÕßÕøBZsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 22/3/14sep ¥ÈÇßµãÄ µáÝWµßÃùáµZ Íâ·VͼÜæJ ªxßÏßøßAáKá; ¼ßÜï µ¿áJ ÕøZºîÏßçÜAísep ÉGÞMµW ÕàGNæÏ ¥dµÎߺîí µÕVºî È¿JßÏ dÉÄß ¥ùØíxßWsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 21/3/14sep øÞdÄßÏßÜᢠɵÜáÎá{{ èÕÆcáÄß Îá¿A¢ ÕßÆcÞVÅßµæ{ ÕÜÏíAáKásep ÎçÈÞçøÞ·ßÏÞÏ ÏáÕÄßæÏ µâG ÌÜÞWØ¢·¢ æºÏñ çµØí: ¼ÞÎc¢ Èßç×Çߺîásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 20/3/14sep æÄøæE¿áMí: ¼àÕÈAÞVAáU ÉøßÖàÜÈ¢ 20 Èí Äá¿Bá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 19/3/14sep ØâøcÞ¸ÞÄ¢: ¼Þd·Ä ÉáÜVJâsep ØbàMí dÉÕVJÈBZ ªV¼ßÄÎÞAß. sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 18/3/14sep æÄøæE¿áMí Õß¼í¾ÞÉÈ¢ dÉØßißµøߺîá ÈÞÎÈßVçÆÖB{ßÜïÞæÄ ¦Æc ÆßÕØ¢sep ÕøZºîÞ dÉÄßçøÞÇJßÈí 31 ÉFÞÏJáµ{ßW dÉçÄcµ ÉiÄßsep ØíÅÞÈÞVÅßµ{áæ¿ dɺÞøâ: æºÜÕí ÈßøàfÃJßW µâ¿áÄW ¼Þd·Äsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 16/3/14sep ®µíèØØí ØíæÉ×W ØíµbÞÁí ÜÙøß ÕØñáAZ Éß¿ßæºî¿áJásep çÉÞøÞ{ßµZ ÄÏîÞV..§Èß çÈVAáçÈVsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 15/3/14sep ÎÞÇcÎBZ µáGßµ{áæ¿ ØbµÞøcÄ ©ùMÞAâ sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 14/3/14sep ÉáÄßÏÄÞÏß çÕÞGVMGßµÏßW çÉøí çºVAW; ¥çÉf ÈWµßÏÕV 22808 çÉVsep µáxßMáù¢ æÉÞÜàØí Øíçx×ÈßW Éß¿ßæºî¿áJ ÕÞÙÈBZ ÕàIᢠµJß ÈÖߺîásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 13/3/14sep ¼ßÜïÏßW ÄßøæE¿áMí ç¼ÞÜßAí 13000 çÉÞ{ßBí ©çÆcÞ·ØíÅV sep ¥ÈÞÅÞÜÏBZ ÈßÏÎÎÈáØøߺîí dÉÕVJßAâ: ÎÈá×cÞÕµÞÖ µNà×Xsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 11/3/14sep øÞÇÞæµÞÜçAØí : ÈßVHÞϵ ÕßÕøBZ ÜÍߺîÄÞÏß ØâºÈsep ®Øí ®Øí ®W Øß ÉøàfÞ §KÞø¢ÍßAáKá; 77553 çÉV ÉøàfÞ ÙÞ{ßçÜAí sep ØçLÞ×íçd¿ÞËß ÎßçTÞùÞÎßÈísep çÜÞµíØÍÞ æÄøæE¿áMí: ¼ßÜïÏßW 26,90,705 çÕÞGVÎÞV sep ÎÜÈßøµZ ÄÞIßçÏÞ¿áK ÎßçTÞùÞ¢ É¿çÏÞGæJ Ä{AÞX æùÏßW çÕÏáæ¿ ºâ{¢ Õß{ßsep ÉÞøÜW çµÞç{¼í ÕßÆcÞVjßµ{ᢠ¥icÞɵøᢠ¥ÈßÖíºßĵÞÜ ØÎø¢ ¦ø¢Íߺîásep Ìß.Éß.®W. µÞVÁá¿ÎµZAí 25 µßçÜÞ ¥øßsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 8/3/14sep çµÞYd·Øí ³ËßØßæÜ æµÞÜÉÞĵ¢: ®Áß¼ßÉß Ìß. Øtc ÈßÜOâøßæÜJßsep ®¿MÞ{ßæa çÎWÉÞÜ ØbÉíÈ¢ ÉâÕÃßÏáKá,¯dÉßW ¥ÕØÞÈçJÞæ¿ dÉÕVJßµZ ¦ø¢ÍßAá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 4/3/14sep ØÎâÙ ÎLáçøÞ· ÈßÕÞøà ·á{ßµ ÕßÄøâ §Ká ÎáÄWsep ÙÏVæØAaùß ÉøàfµZ §Kí ÎáÄW ¦ø¢ÍßAáKásep Íâ·VͼÜJßæa ¥{Õí 1.2 ÎàxV ÄÞçÝÞGí; µ¿áJ ÕøZºîAí ØÞÇcÄsep ØçLÞ×íçd¿ÞËßÏßW §Kí çµø{¢ ÎÙÞøÞ×íd¿ çÉÞøÞG¢ sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 2/3/14sep ÕßÆcÞVÅßµZAí ÉøßÖàܵøÞÕÞX ¥ÕØø¢: çµÞæ{¼áµ{ßW ¥ØÞÉí æËØíxísep ÈßÜOâV øÞÇÞÕÇçAØí: ¥çÈb×à آ¸æJ ÎáÝáÕÈÞÏᢠÎÞxßsep µÞFX¼¢·ÏßW ÎßçTÞùÞ¢ É¿çÏÞG¢ Äá¿øáKásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 1/3/14sep µßøâ ÉiÄß µâ¿áÄW çζܵ{ßçÜAí ÕcÞÉßMßAá¢sep ØçLÞ×í çd¿ÞËß ÄÎßÝíÈÞ¿ßÈí ¼Ï¢sep ÕÝßÏÞÇÞøÎÞÏ ÈâùáµÃAßÈí ÏáÕÞA{áæ¿ ¼àÕßÄdÉÖíÈJßW ®æ®¿ßÏáØß ØÎø¢ ¦ø¢ÍßAáKásep ¿ÞÜaí ÉïØí çµÞç{¼í_®¿MÞZ æ®.®ºîí.¦V.Áß, æ¼.¿ß.®Øí ÎÞÄãµÞ ÉøàfÞËÜ¢_2 27_02_2014sep 2014_15 æÜ ÕÞÏíÉÞ ØÞÇcÄÞ ÉïÞX ÄÏîÞùÞÏßsep ©JøÞ¶mßæÈ ÈÞÜá ç·Þ{áµZAí ĵVJásep ¼ßÜïÏíAí ¥ÍßÎÞÈ çÈG¢:2013 æÜ Îßµºî µÜµíxV ®¢ Øß çÎÞÙXÆÞØísep ØçLÞ×íçd¿ÞËß Ëá¿íçÌÞ{ßW çµø{JßÈí §Kí ÈßVHÞϵ¢. Îrø¢ ©JøÞ¶mßæÈÄßæøsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 26/2/14sep ØÞÙßçÄcÞrÕ¢ ØÎÞÉߺîásep µÞFX ¼¢·ÏßW çµø{JßÈí µÞÜß¿ùß, ÎßçTÞùÞÎßÈí ĵVMX ¼Ï¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 25/2/14sep çµÞGAáKßW øIí çµÞ¿ßÏáæ¿ ÈÕàµøà dÉÕVJÈBZ È¿Já¢: ÎdLß ¥ÈßWµáÎÞVsep ÈÞÜí dÉçÎÏBZAí ¥¢·àµÞø¢sep ¥LVØVÕµÜÞÖÞÜ µçÜÞrÕ¢ ØÞÙßÄß 2014: ©Æí¸Þ¿È¢ ®¢ ¿ß. ÕÞØáçÆÕX ÈÞÏV ÈßVÕÙߺîásep µÕßÄÏßW ØbLÎÞÏ ØbøÕᢠ¸¿ÈÏᢠ¥ÈáÍÕßMßAÞÈáU dÖÎÎáIÞÕâsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 23/2/14sep ¥LV ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØÞÙßçÄcÞrÕJßÈí §Kí ÄßøßæÄ{ßÏá¢sep µbÞùß ÎÞËßÏ ¼ÈB{áæ¿ ©ùA¢ 浿áJß ÕcÞɵ ¶ÈÈ¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 22/2/14sep ØOâVà èÕÆcâÄàµøâ ÉáçøÞ·ÄßÏßæÜKísep çµÞ¿Äß ¥çÈb×à ùßçMÞVGí ¦ÕÖcæMGásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 21/2/14sep æÉYÕÞÃßÍÕᢠÄGßMᢠ: ÎâKí çÉV Éß¿ßÏßWsep ÄßøâøBÞ¿ß ÁÏÞÜßØßØí æØaVsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 20/2/14sep ÕUáÕÈÞ¿í §XdËÞØíd¿µíºîV ÁÕÜÉíÎaí ¥çÄÞùßxß ³ËàØí ÄáùKá sep Ø¢ØíÅÞÈ ÕcÕØÞÏ ¥ÕÞVÁí ÎÜÏßW Øß.®ºîí ÎáÙÎÆí ·gÞËßAí.sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 18/2/14sep ÎÜMáù¢ çÎ{ æ®.xß. ®µíØíçÉÞ: æ®xß æØÎßÈÞùáµZ §Kísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 16/2/14sep çÆÖàÏ È·øÞçøÞ·c ÉiÄßµZAí ¼ßÜïÏßW Äá¿AÎÞµáKásep ùáæÌÜï µáJßæÕMí: ¥¢·èÕµÜcÎßÜïÞJ ÄÜÎáùÏíAí ¥ÈßÕÞøc¢ _ ¦çøÞ·c ÕµáMísep æºøÃßÏßW ØíµâZ ÌTí ÎùßEí ÈÞWÉÄá çÉVAí ÉøßAísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 15/2/14sep ÎÜMáù¢ çÎ{ ÈÞæ{ çµÞGAáKßW ¦ø¢ÍßAá¢sep æµÞçIÞGß §Üµíd¿ßAW ÁßÕß×X ©Æí¸Þ¿È¢ 16 Èísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 14/2/14sep ÎçFøß ¼ÈùW ¦ÖáÉdÄß §ÜïÞÏíÎ æºÏîáKÄí Ä¿Ïá¢: ¼ÈµàÏ Ø¢øfà ØÎßÄßsep ÎÞÈØßµ æÕÜïáÕß{ß çÈøß¿áKÕøáæ¿ Øáøf:, 64 çÉVAí Üà·W ·ÞVÁßÏXsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 13/2/14sep ÄßøâøBÞ¿ß ÕßÆcÞÍcÞØ ¼ßÜïÏáæ¿ ©Æí¸Þ¿È¢ ÈÞæ{sep ®æa ØíxÞOí ®æa ºßdÄ¢ dÉÆVÖÈ¢ ¦ø¢Íߺîásep ØíçÈÙçJAÞZ ÕÜßÏ ÉÞÀcÉiÄßÏßÜï _ æµ.¼ÏµáÎÞVsep ÎLíçøÞ· ÈßÕÞøÃ Ï¼í¾¢ øIßÈí Äá¿Bá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 8/2/14sep ÎLáçøÞ· ÈßÕÞøà ·á{ßµ ¼ßÜïÏßW 3660236 çÉVAí ÈWµá¢sep Îá¼ÞÙßÆí ØçN{ÈJßÈí dÉìÂÎÞÏ Äá¿A¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 7/2/14sep ØßÕßW ®µíèØØí ³ËàØæù ÈoÈÞAß ÎVgߺî Ø¢ÍÕ¢: ÎÈá×cÞÕµÞÖ µNà×X çµæØ¿áJásep Èz ÈßùE ØÎâÙ¢ ÜfcÎÞAß d¿ßMßZ Øßsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 6/2/14sep dØñàµ{áZæMæ¿ ¦ÏáÇÇÞøßµ{ÞÏ ²OÄ¢·Ø¢¸æJ µIÄÞÏß çÄÞG¢ ©¿ÎÏáæ¿ æÕ{ßæM¿áJWsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 5/2/14sep ÄÞÜâAÞÖáÉdÄß ¼ßÜïÞ ¦ÖáÉdÄßÏÞÏß ÎøáKáµZAí µ¿áJ fÞ΢. sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 4/2/14sep ùáæÌÜï çøÞ·dÉÄßçøÞÇ ºßµßrÞ ÉøßÉÞ¿ß 13 ÎáÄWsep æÉYµøáJßW µâGáµÞøßAí ¥ÕV ØíçÈÙ Õà¿í ÈßVNߺîí ÈWµßsep ÎçFøß ØíçxÁßÏ¢ çÆÖàÏ dÖiÏÞµV×ßAáKásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 1/2//14sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 2/2/14sep ØVAÞV ÍâÎß µçÏîx¢ Ä¿ÏÞX ¥¿ßÏLø È¿É¿ßsep çÉÞÜàØí µØíxÁßÏßW ÈßKí ÕßGÏºî ·ãÙÈÞÅæa Îøâ: ÎicçζÜÞ æ® ¼ß ¥çÈb×ßAá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 31/1/14sep ©NX.Õß.©NX µNà×æa çÍÆ·ÄßµZ ÄUßÏçÄÞæ¿ ÎÜçÏÞø ç릆 ÕàIᢠdÉfáÌíÇÎÞµá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 30/1/14sep ùßMÌïßµí ÆßÈÞç¸Þ×¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 29/1/14sep 3,86,66270 øâÉÏáæ¿ µáÝW ÉÃÕáÎÞÏß 13 çÉæø ÈßÜOâøßW æÉÞÜàØí ¥ùØíxá æºÏñá.sep ùáæÌÜï çøÞ·¢ Ä¿ÏÞX Øíµâ{áµ{ßW dÉçÄcµ ÉiÄß sep è¼ÕèÕÕßÇc Ø¢øfâ ÉÞÀcÕß×ÏÎÞAᢠ_ ÎdLß ¥ÌíÆáùÌîísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 28/1/14sep ¿ÞÜaíÉïØí çµÞç{¼í_®¿MÞZ, æ®.®ºîí.¦V.Áß, æ¼.¿ß.®Øí ÎÞÄãµÞ ÉøàfÞËÜ¢_1 26/01/14sep ÉßFá ÌÞÜßµæÏ dµâøÎÞÏß ÉàÁßMߺî dÉÄßAí ÎáMÄá ÕV×¢ µÀßÈ Ä¿Õísep ÎÞçÕÞÏßØíæxKí µøáÄß çºÞÆc¢ æºÏñÄßæÈÄßæø ¥ÇcÞÉßµ ÉøÞÄß ÈWµá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 25/1/14sep æËÁçù×X µMí : ÎçFøßÏßæÜ ¿ßAxí ÕøáÎÞÈ¢ 44 Üf¢sep ÄßøâøBÞ¿ßÏßW µáGßµZAí Øì¼Èc ºßµßr çµdw¢sep çÉÞ{ßçÏÞæAÄßæø ¥øÕßwí µáÎÞV ÎßdÖÏáæ¿ ²xÏÞZ çÉÞøÞG¢sep εæ{ ·VÍßÃßÏÞAßÏ ÉßÄÞÕßÈí ¯Ýá ÕV×¢ µÀßÈ Ä¿Õísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 24/1/14sep æÉøßLWÎH ØOâVà æÉX×X È·øØÍÏÞAᢠsep ÉFÞÏJáµ{ßW ÎÇáÎáµñß ÉiÄß È¿MßÜÞAáKásep çÜÞùßµ{ᢠ³çGÞùßfµ{ᢠµâGßÏ߿ߺîí ÎâKí çÉVAí ÉøßçAxâsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 23/1/14sep ¨ ÕV×æJ ÄáFX ©rÕ¢ æËdÌáÕøß 1 ÎáÄW ÕßÕßÇ ÉøßÉÞ¿ßµç{Þæ¿ ¦ç¸Þ×ßAá¢sep Øíµâ{áµ{ßÜᢠçµÞç{¼áµ{ßÜᢠµFÞÕí ÕßWMÈ È¿JáK dÉÄßµZ Éß¿ßÏßWsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 22/1/14sep µçÜÞrÕ ÕàÁßçÏÞ ùßçAÞVÁߢ·í µïßMáµZ ÕcÞɵÎÞÏß ÆáøáÉçÏÞ·¢ æºÏîáKá;sep ¼ßÜïÏßW ¦Æc ÆßÕØ¢ çÉÞ{ßçÏÞ ÄáUßÎøáKí ÕßÄøâ 63.16 ÖÄÎÞÈ¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 21/1/14sep ÉïØí¿á ÕßÆcÞVjßÈßæÏ ÌÜÞWØ¢·¢ æºÏñá ÎáBßÏ ³çGÞèdÁÕV Éß¿ßÏßW sep dÉÞÏÎÞÏ dØñàµZ ÕcÞɵÎÞÏß µÌ{ßMßAæM¿áKá. sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 19/1/14sep ædÉÞ èÕØíºÞXØïùáæ¿ ÕßçÆÖÉøc¿È¢ µÞÜßAxí ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÕX ÕßÕÞÆÎÞÏß µJßM¿øáKásep ÙÏVæØAXÁùß çζÜÞ ³ËàØí ©Æí¸Þ¿È¢ §Kísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 17/1/14sep ¦øÞǵV ÕÞAáÉÞÜߺîá! ØíçxÁßÏJßçÜAí µÞÃßµ{áæ¿ dÉÕÞÙ¢....sep ¼ßÜïÏßW ÕcÞ¼ çÙÞÎßçÏÞMÄß ºßµßrµZ ÕVißAáKá; ØVAÞùᢠ¦çøÞ·cÕµáMᢠçÈÞAáµáJßµZsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 16/1/14sep ÎçFøß ØíçÉÞV¿íØí çµÞ¢ÉïµíØᢠËá¿íçÌÞZ ¥AÞÆÎßÏᢠÈÞ¿ßÈí ØbLÎÞÏß.sep ØíçxÁßÏJßæÜ ¦Æc ÕßØßW ¥¿áæJJß... ©rÕ ÜÙøßÏßW Ëá¿íçÌÞZ d·Þ΢sep dØñàµZAí çÈæøÏá{{ ¦dµÎBZ dÉÄßçøÞÇßAáKÄßW ÎÞÇcÎBZAí ØádÉÇÞÈ ÉCí sep ¥ÇcÞɵVAí ÖO{ÎßÜï, æµGß¿ØìµøcÎßÜï: ¼ßÜïÏßæÜ çµÞç{¼áµ{ßæÜ ¥ÇcÏÈ¢ dÉÄßØtßÏßW sep ØíçxÁßÏ¢ dÉÍÞÉâøßÄ¢, µÞÃßµ{áæ¿ Î¿A¢ §øáGßWsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 14/1/14sep æËÁçù×X µMí: ØíçÉÞYØVÎÞæø µæIJÞX ¥ÈáÎÄß sep Ëá¿íçÌÞZ ÄÞøBZAí µøßMâV ÕßÎÞÈJÞÕ{JßW ØíçÈçÙÞ×íÎ{ÎÞÏ ÕøçÕWMí. sep çÆÖÞ¿ÈÉfßµZ µøÏáKá...........sep ·ßKØí æùçAÞVÁí ĵVAÞX §LcX ¼ÕÞæa èÌAí ÏÞdÄsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 11/1/14sep çÕBø, ÎÜMáù¢ ØÌí ¼ßÜïµZ ÎáçKx¢ Äá¿øáKásep ÕßÆcÞÍcÞØ ØíÅÞÉÈBZ çµdwàµøߺîí µFÞÕí ÕßWMÈ ÕcÞɵÎÞµáKá: Áß ®¢ ²sep æËÁçù×X µMí: ÖÈßÏÞÝíº ÎáÄW ¿àÎáµZ ®JßJá¿Bá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 9/1/14sep ¼ÈdÉÄßÈßÇßµZAí ÈßÏÎçÌÞÇÕÄíAøâ: µßÜ ÖßWÉÖÞÜ §Kísep µÞWÉLáµ{ßÏáæ¿ ¨xßÜïB{ßW ¦çÕÖ æÉøáOù ÎáÝAßæµÞIí æØÕXØí ÜÙøß sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 8/1/14sep ØíµâZ ¿âùßØ¢ µïÌí ¥¢·BZAí çd·Øí ÎÞVAí Éøß·ÃßAá¢: ÎdLß ® Éß ¥ÈßW µáÎÞVsep øIáÆßÕØæJ øÞMµW ØÄcÞd·Ù¢ È¿Já¢sep µÞÕWAÞøæÈ æµGßÏßGí µÕVºî: Îá¶cdÉÄß Éß¿ßÏßWsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 7/1/14sep ÎÜçÏÞøç릆 µ¿áJ ÕøZºîÏßçÜAísep ¦ÖCÏßW ¼È¢; çµÞÝßÏßùºîß ÕßÜ ÉùAáKá...... µßçÜÞ 180 !sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 5/1/14sep ùÕÈcâ ¼ßÜïÞ ØíµâZ µçÜÞrÕ¢ ¥FßÈí çÕBøÏßW Äá¿Bᢠsep Ëá¿íçÌÞ{ßæÈ ÕøçÕWAÞX ÎçFøßÏßW ²øáABZ ĵãÄß.sep ¥NÎÞVAᢠµáGßµZAáÎáU æÎÁßAW µcÞOí §Kísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 4/1/14sep ÎÜÏÞ{JßW µïÞØßAW ÌßøáÆÞÈLøÌßøáÆ çµÞÝíØáµZ ¦ø¢ÍßAáKásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 3/1/14sep d·ÞXÁí çµø{ ç×ÞMßBí æËØíxßÕW: 13 Üf¢ µâMÃáµZ ÕßÄøâ æºÏñásep ÈßÜOâV ÌÞÜX ÈÞ¿çµÞrÕJßÈí ÄßøßæÄ{ßEásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 2/1/14sep ¼ßÜïæÏ ÉáµÏßÜ ÎáµñÎÞAá¢sep dÉÕÞØß µÃæA¿áMí: ¼ßÜïÏßW 2,92,753 dÉÕÞØßµZsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 1/1/14sep ÎçFøß æÎÁßAW çµÞç{¼í: Îá¶cÎdLßAí 5000 µJáµ{ÏAá¢sep ÈßÜOâV ÉÞGárÕ¢: ¿âùßØ¢ ÉÞGárÕ¢ æËØíxßÕW ²KßÈí Äá¿Bá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 31/12/13sep èdÁÕVÎÞøáæ¿ çÜÌV ÌÞCßW ø¼ßØíxV æºÏîÞ¢:sep ÖÞµñàµøÃJßæa ÉÞÄÏßW ¥ÏWAâGBZ.sep ÄÞÈâV Ëß×ùàØí ®FßÈàÏùßBí ØÌí ÁßÕß×ÈW ³ËàØí ÄáùKásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 29/12/13sep ÕßÎÞÈJÞÕ{B{ßW Éfßµ{áæ¿ Íà×ÃßæÏ çÈøß¿áKÄßÈáU ÉiÄßÏáæ¿ øâÉçø¶ ÄÏîÞùÞAßsep çµø{ dÉÕÞØß æËÁçù×X dÉÕVJµV µÜµí¿çùxáµZAá ÎáOßW ÎÞVºîᢠÇVHÏᢠȿJá¢.sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 28/12/13sep dµ×V, µbÞùß çζÜÏßæÜ dÉÖíÈBZ ÈßÏÎØÍÏßW ©KÏßAá¢: Éß ©èÌÆáU ®¢®W®sep ɺîAùß µ¿Ïáæ¿ ÎùÕßW ÕßWMÈ È¿JßøáK 26 ºÞAí ÉÞXÎØÞÜ æÉÞÜàØí Éß¿ßµâ¿ßsep ØFøßAáK çÜÞµí ¥ÆÞÜJí ÄßC{ÞÝíº ÎáÄW ¼ßÜïÏßW sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 27/12/13sep çÆÖàçÏÞÆíd·ÅÈ µÞ¢ÉßÈá Äá¿AÎÞÏß sep ÉøMÈBÞ¿ß _ ¼ßÜïÏßæÜ ¦Æc ØOâVà æÉX×X ÉFÞÏJísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 25/12/13sep ¥ÎßÄçÕ·Ä: «×ßøÞ¼í Øߢ·ßÈí çËÞÃßW ÉøÞÄßsep Ø¢ØíÅÞÈÉÞÄÏßW ®¿MÞ{ßÈá¿Jí ØbµÞøc ÌØáµZ µâGßÏ߿ߺîí 40 çÉVAí ÉøáAí.sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 24/12/13sep ÉÏîÈÞ¿í Ëá¿ííçÌÞZ ØíçxÁßÏ¢ ©Æí¸Þ¿È¢ 14Èísep d·ÞXÁí çµø{ ç×ÞMßBí æËØíxßÕW: ØàØY æØÕX ¼ßÜïÏßW 2.5 çµÞ¿ß µâMY ÕßÄøâ æºÏîá¢sep d·ÞÎàà ÈãçJÞWØÕJßXí Äá¿AÎÞÏßsep èÜdÌùß µìYØßW ®W Éß ÕßÍÞ·¢ ÕÞÏÈÞÎrø¢ sep ÎÞçÕÞÏßØíxí Ø¢¸¢ ·ãÙÈÞÅæÈ ¦dµÎߺîá ÉøáçAWMߺîá sep ÍâÎßAí Éâ ÈWµßÏßÜï: dÉçÆÖÕÞØßµZ æÎÁßAW çµÞç{¼ßÈá ÎáOßW ÈßøÞÙÞøÎÈá×í¿ßAá¢.sep ÉÏîÈÞ¿í ØíçxÁßÏJßW §XçÁÞV ØíçxÁßÏÕᢠØßLxßµí d¿ÞAᢠ¥ÈáÕÆßAá¢sep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 22/12/13sep çÁÞµíxVÎÞøáæ¿ ¥ÈßÖíºßĵÞÜ ØÎø¢ ÉßXÕÜߺîá:sep ÕÞÙÈÞɵ¿B{ßW ÄáÃÏÞÏß çÎÞçGÞV ÕÞÙÈ ÕµáMí: øµñÆÞÄÞA{áæ¿ ÕßÕøÕáÎÞÏß æÕÌíèØxísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 21/12/13sep ÎÃWµ¿Jí_·áIÞ ÈßÏÎ dɵÞø¢ çµæØ¿áAá¢sep ·áIµZ ¥ÝßEÞ¿ß; ÎÞÇcÎ dÉÕVJµVAᢠæÉÞÜàØßÈᢠÉøßAí, ÉJí ÕÞÙÈB{ᢠÄÜïßĵVJásep ÌØí èdÁÕVÎÞVAß¿ÏßW µFÞÕí ©ÉçÏÞ·¢: æÉÞÄá¼È ØÙÞÏ¢ çÄ¿ß çÎÞçGÞV ÕÞÙÈ ÕµáMísep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 20/12/13sep 27 Èí æÉçd¿ÞZ ÉOáµZ ¥¿ºîß¿á¢sep ØíµâZ ÌØáµ{áæ¿ æÉVÎßxí ùgÞAßsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 19/12/13sep æÉøßLWÎHÏßW ÕÞÙÈ ÉøßçÖÞÇÈ µVÖÈÎÞAß, 120 èÌAáµZ Éß¿ßæºî¿áJá. sep µøá{ÞÏßW ¼ÈµàÏ ØÎßÄßÏáæ¿ çÈÄãÄbJßW ÎáÈá×cºîBÜ Øã×í¿ßºîásep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 18/12/13sep ÈßÜOâøßW ÉÞºµÕÞĵ fÞÎJßæÈÄßæø ©ÉçÍÞµñÞA{ßW ÈßKí ÉøÞÄß ØbàµøßAW Äá¿Bß.sep dÉÞµí¿àØí ÌÙß×íµøâ µâ¿áÄW ØíÅÜB{ßçÜAísep çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ØÎø¢: ØÄcÞd·ÙÎßøßAáæÎKí ®¢ ®W ® ©NVsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 17/12/13sep æËÁçù×X µMßÈá ÎçFøßÏßW ɺîæAÞ¿ß sep ÎçFøßÏßW çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ dÉÞµí¿àØí ÈßVJßsep µVÛÈ ÈßÏÎJßÜâæ¿ çùÞÁɵ¿BZ µáùAÞX ØÞÇߺîá: d¿ÞXØíçÉÞVGí µNà×ÃVsep ØÞføÄ, ¦çøÞ·c¢, ¦ÏáØí, ¥Éµ¿¢: çµø{àÏV ²KÞÎæÄKí «×ßøÞ¼í Øߢ·ísep µá¿á¢ÌJßÜᢠØÎâÙJßÜᢠèÕµÜcÎáUÕøáæ¿ ÉCÞ{ßJ¢ ©ùMÞAâ_ÉâÈ¢ È¿øÞ¼Xsep µÞÜßAxí ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕÞVJµZ 14/12/13sep ÍâºÜÈ¢ ; ¼ßÜïÏßæÜ ÄàøçζܵZ ÕßÆ·íÇ Ø¢¸¢ ØwVÖߺîá. ùßçMÞVGí ²øÞÝíºAµ¢ ÈWµá¢Spacer
Main News
¥Çßµ ÌÞºîáµZ ¥ÈáÕÆߺîßæÜïCßW 17500 ÜÇßµ¢ ÕßÆcÞVjßµZ ÉáùJí §
News ÎÜMáù¢: ®Øí ®Øí ®W Øß ÉøàfÏßW ¼ßÜïÏßæÜ ÕßÆcÞVjßµZ ©KÄ Õ߼Ϣ  ¦ÕVJßAáçOÞÝᢠ¼ßÜïÏßW ©ÉøßÉÀÈ ØÞÇcĵZ ÉøßÎßÄ¢. ¨ÕV×¢ 95.48 ùßAÞVÁí Õß¼Ï ÖÄÎÞÈ¢ ©IÞÏßGáæICßÜᢠ17500 ÜÇßµ¢ ÕßÆcÞVjßµZ ©ÉøßÉÀÈJßÈí ØÎÞLø ÕßÆcÞÍcÞØ ØíÅÞÉÈBæ{ ¦dÖÏßçAIßÕøá¢. Øß Ìß ®Øí §, çØ ÉøàfÞËÜ¢ ÉáùJá ÕøáKçÄÞæ¿ dÉçÕÖÈJßÈÞÏá{{ ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ ®H¢ ÉßæKÏᢠµâ¿á¢.  ¼ßÜïÏßW ¦æµ 73746 çÉøÞÃí §Aá ...
Äá¿VKí ÕÞÏßAáµ
Sub News
News

ÎçFøß: ¥çØÞØßçÏ×X ³Ëí æ® ¿ß ®¢çÉïÞÏàØí ÏâÃßÏX ¼ßÜïÞ µNxßÏáæ¿ ¦ÍßÎá¶cJßW µOcâGV ç¼ÞÜß æºÏîáKÕVAí ¯µÆ ...

Äá¿VKí ÕÞÏßAáµ
News

æµÞçIÞGß: ØbL¢ ØÞ¢ØíµÞøßµ èÉÄãµæJÏᢠçÕøáµç{Ïᢠµáùߺîí ÉÀßçAIÄí ÕßÆcÞÍcÞØÎáU ²øá ¼ÈÄÏáæ¿ ºáÎÄÜÏÞæà ...

Äá¿VKí ÕÞÏßAáµ
News

ÎÜMáù¢: ¨ ÕV×æJ ®Øí ®Øí ®W Øß ÉøàfÏßW ¼ßÜïAí Îßµºî Õ߼Ϣ.  Éøàf ®ÝáÄßÏ 95.48% ÕßÆcÞVjßµ{ᢠ©ÉøßÉÀÈJ ...

Äá¿VKí ÕÞÏßAáµ
News

ÈßÜOâV: ºÞÜßÏÞV ÉáÝÏáæ¿ ÉÈCÏ¢ ÍÞ·Jí ¥ÈÇßµãÄ ÎÃÜâxí ÕcÞɵÎÞÏçÄÞæ¿ ÉáÝAí µáùáæµ ÈßVNߺî æÉÞÄáÎøÞÎJí É ...

Äá¿VKí ÕÞÏßAáµ