ശിശുമരണനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു : ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിൽ